ลั๊วะ

ข้อมูลชนเผ่า ลั๊วะ (Lawa)


ลัวะ

ลัวะ หรือละว้า เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองเดิม ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณอาณาจักรล้านนาโบราณ  ก่อนพญามังรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่  ประมาณ 900 ปีมาแล้ว  ละว้าจัดอยู่ในกลุ่มภาษาออสโตร-เอเซียติค กลุ่มย่อยมอญ-เขมร  ชาวละว้า เรียกตัวเองว่า ละเวือะ ชาวไทยภาคเหนือเรียกว่า ลัวะ อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี  สุพรรณบุรี  น่าน กำแพงเพชร เลยและตาก  

จำนวนประชากร 58,803  คน
ร้อยละ  4.08  ของจำนวนประชากรของชาวเขาในประเทศไทย

ภาษา : เป็นภาษาในตระกูลออสโตร-เอเซียติค สายมอญ-เขมร โดยอยู่ในสาขาย่อยปะหร่อง-ว้า

 

  

  


การตั้งถิ่นฐาน 
หมู่บ้านลัวะสร้างเรียงรายอยู่ตามแนวสันเขา ยกพื้นสูงคล้ายบ้านกะเหรี่ยง แต่ลักษณะหลังคาจะมีกาแลเป็นสลักไขว้กันสองอันเป็นหน้าจั่ว

ลักษณะทางสังคม 
ลัวะมีระบบการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวโดยฝ่ายหญิงจะเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายชายหรือบ้านที่ฝ่ายชายปลูกใหม่ โดยถือบรรพบุรุษฝ่ายพ่อ บุตรที่เกิดมาในสายเครือญาติของฝ่ายพ่อ
 

     


เศรษฐกิจ  
ลัวะมีเศรษฐกิจแบบยังชีพขึ้นอยู่กับการทำไร่เลื่อนลอย โดยจะปลูกข้าวเจ้าเป็นพืชหลัก แซมด้วยข้าวโพด ถั่ว แตง พริก ฝ้าย และผักต่างๆ
 


ระบบการเกษตรกรรม  
มีการปลูกข้าวเป็นระบบหมุนเวียนทุกปี ซึ่งใช้เวลา 7-10 ปี จึงจะครบรอบ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนไร่ที่หมู่บ้านได้เป็นเจ้าของ การทำไร่ข้าวนี้จะทำที่แห่งเดียวกันทั้งหมู่บ้าน แล้วก็จะมีหมุนเวียนกันไปพร้อมกันทั้งหมู่บ้านด้วย  

 

   

 

Lawa

The Lawa, or Lua as called  by Thai Northerners are found only in Thailand.  Lua identify themselves as Lavu'a (La-Woe-A). It is estimated that the Lua people, once known as the milakkha or Lowa, migrated into the northern region or Mae ping valley about 660 A.D. They are believed to be the first settlers in North Thailand. They are linguistically closely related to Mon-Khmer and have largely been absorbed into Thai society. 

In 2016 their number of population was 58,803 and made up 4.08 percent of the tribal population.  Most of  them are found on the Bo Luang plateau, Southwest of Chiang Mai and in mountainous areas of Umpai, Southeast of Mae Hong Son province. 

Lua practice shifting cultivation of the rotational type and are skillful in making wet rice  terraces. They are animists who, like the Thai, combine their traditional beliefs with those of Buddhism.