ขมุ

ข้อมูลชนเผ่า ขมุ (Khamu)


ขมุ

ขมุมักถูกเรียกโดยบุคคลภายนอกว่า ขะ-หมุ แต่กลุ่มชนดังกล่าวนี้เรียกตนเองว่า ขะ-มุ ซึ่งมีความหมายว่า คน หรือ มนุษย์

ชาวขมุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ ขมุฮอก และขมุลื้อ ซึ่งเป็นการแบ่งตามความแตกต่างทางภาษาในบางประการ แต่ลักษณะหลักทางภาษาและทางประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ จะมีความคล้ายคลึงกัน

 

    


การกระจายตัวของชาวขมุมีอยู่หนาแน่นในจังหวัดน่าน และมีอยู่อย่างกระจัดกระจายในจังหวัดเชียงราย ลำปาง กาญจนบุรีและอุทัยธานี  มีประชากรรวม 13,094 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.91  ของจำนวนชาวเขาในประเทศไทย

ขมุมีความเชื่อในเรื่องผีและอำนาจเหนือธรรมชาติ ผีในความเชื่อของชาวขมุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ อาจให้ทั้งคุณและโทษ มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อผีในลักษณะที่ยอมรับความเหนือกว่า และด้วยความเคารพบูชา ส่วนความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น เวทย์มนตร์คาถาต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำมาใช้ควบคุมปรากฏการณ์บางอย่างได้ เช่น รักษาอาการงูกัด กระดูกหัก หรือช่วยให้คลอดบุตรง่าย เป็นต้น

 

  
  

การประกอบอาชีพของชาวขมุ ส่วนใหญ่เป็นการทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ซึ่งมีการปลูกข้าวเหนียวเป็นพืชหลักเพื่อใช้ในการบริโภค ปลูกข้าวโพดไว้เลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว เช่น พริก หอม กระเทียม ตะไคร้ ข่า ขมิ้น ฯลฯ ไว้บริโภค

นอกจากนี้ชาวขมุ ยังได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความชำนาญในเรื่องการทำไม้ เช่น การชักลากไม้ และการแปรรูปไม้  เนื่องจากในอดีตชาวขมุได้เข้ามารับจ้างในอุตสาหกรรมป่าไม้ของชาวต่างชาติที่ได้รับสัมปทานในทางภาคเหนือของไทย  

 

Khamu

The Khamu are a small tribal groups living in Northern Thailand. Along the Thai-Laotian border of Nan province. Some are  also found in Lampang, Chiang Rai, Kanchanburi and Uthai Thani provinces. They first migrated from Loas into Thailand as laboures in the teak forests. Their number in 2016 was 13,094 and made up 0.91 percent the tribal population.

The Khamu trace descent patrilineally and traditionally adhere to the custom of patrilocal residence. They survive on subsistence agriculture supplemented by hunting, fishing and trading. The Khamu practice animism.  Previously in Laos Khamu shamans were considered to be excellent magico-religious practitioners and were often invited to participate in Laotian ceremonies.