ถิ่น

ข้อมูลชนเผ่า ถิ่น (H'tin)

ถิ่น

ถิ่น มีหนาแน่นในเขตอำเภอทุ่งช้าง เชียงกลาง และปัว จังหวัดน่าน โดยตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณต้นน้ำน่าน เช่น น้ำบัว น้ำคอน น้ำวาง น้ำคน น้ำว้า และน้ำมาง ชาวเขาเผ่าถิ่นนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่บนไหล่เขา หรือที่ราบบนภูเขา ซึ่งมีความสูงไม่ต่ำกว่า 300 เมตร และไม่สูงกว่า 1,300 เมตร 

จำนวนประชากร 1,010 คน 
ร้อยละ  0.07 ของจำนวนประชากรชาวเขาในประเทศไทย

ชาวเขาเผ่าถิ่นส่วนใหญ่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์ หรือสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ซึ่งเรียกกันว่า ผี ภาษาถิ่นเรียกว่า ปรอง ผีสามารถให้ทั้งคุณและโทษแก่ชาวเขาที่กระทำผิดจารีตต่างๆ ผีที่สำคัญมี 4 ชนิด คือ 
1. ผีหมู่บ้าน (ปรองงวล)   
2. ผีบ้านผีเรือน (ปรองเจิง) 
3. ผีไร่ (ปรองแซ) 
4. ผีเจ้าที่ (ปรองเจ้าที่) 

 

  

  


ลักษณะครอบครัว  
เป็นครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) คือมีสามี ภรรยา และบุตร อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน มีระบบการถือคู่ครองแบบสามีภรรยาเดียว การสืบทอดตระกูลจะมีการสืบทอดทางฝ่ายหญิง (Matrilineal) เมื่อมีการแต่งงาน ฝ่ายชายต้องเข้ามาอยู่ในครอบครัวของฝ่ายหญิง และนับถือผีบรรพบุรุษของฝ่ายหญิง


อาชีพของชาวเขาเผ่าถิ่น 
ชาวถิ่นส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร อาชีพหลักคือ การปลูกข้าว ข้าวโพด และปลูกพืชสวนครัวไว้บริโภค อาชีพรองคือ การหาของป่า และล่าสัตว์ แต่มีบางหมู่บ้านที่มีอาชีพแตกต่างออกไปจากชาวถิ่นส่วนใหญ่ คือ การปลูกเมี่ยง (ชาป่า) ของชาวถิ่นบ้านสะกาด  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  และการทำเกลือสินเธาว์ของบางหมู่บ้าน ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 

  


การปกครอง 
ในหมู่บ้านถิ่นจะมีกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีผู้นำของกลุ่ม คือ ผู้อาวุโสของแต่ละตระกูล ซึ่งเป็นที่เชื่อถือของชาวบ้านมีหมอผีเป็นผู้ประกอบพิธี 
 

H'tin

The H'tin are migratory swidden farmers in the northern Lao-Thai border area. This ethnic group belongs to the Mon-Khmer branch of the Austro-Asiatic linguistic family. Their number in 2016 was 1,010 and made up 0.07 percent of tribal population. All of their villages are found in Nan province. 

The H'tin are monogamous. After marriage residence is initially matrilocal in the house of the wife's parents. Afterwards the couple normally moves to a new dwelling. 

The people are animists and Buddhists whose villages have Buddhist temples.