ลาหู่

ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ (Lahu)


ลาหู่

เดิมลาหู่มีถิ่นฐานกำเนิดอยู่ในแถบที่ราบสูงของธิเบต ต่อมาจึงอพยพโยกย้ายไปอยู่ในจีน พม่า ลาว และไทย ซึ่งนับเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว มูเซอในประเทศไทยกระจายอยู่ในจังหวัดตาก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และกำแพงเพชร 

จำนวนประชากร 116,126 คน 
ร้อยละ  8.06  ของจำนวนประชากรชาวเขาในประเทศไทย 

ลาหู่แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่ม แต่เท่าที่มีอยู่ในประเทศไทย  แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
1. ลาหู่แดง หรือ ลาหู่ญี 
2. ลาหู่ดำ หรือ ลาหู่นะ 
3. ลาหู่นะเหมี่ยว หรือ ลาหู่เฌเล 
4. ลาหู่เหลือง หรือ ลาหู่ชี 


ระบบครอบครัว 
เป็นทั้งครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย ยึดถือระบบผัวเดียวเมียเดียวเมื่อหนุ่มสาวแต่งงานกัน ฝ่ายชายจะไปอยู่ทำงานที่บ้านฝ่ายหญิงระยะหนึ่งแล้วจึงแยกบ้านออกมาอยู่ตามลำพัง 

  


ระบบการปกครอง 
ในแต่ละหมู่บ้านจะมีคะแชผะหรือหัวหน้าหมู่บ้านเป็นผู้รักษากฎระเบียบในหมู่บ้าน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ขึ้นอยู่กับการทำไร่บนภูเขาโดยปลูกข้าวไร่และข้าวโพดเป็นพืชหลักนอกจากนั้นก็มี แตง พริก ถั่ว ฯลฯ เพื่อใช้บริโภค มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ วัว ควาย ม้า เพื่อใช้ในพิธีกรรมใช้แรงงานและเพื่อจำหน่าย 

  


ระบบความเชื่อ 
มีผู้นำทางศาสนาเรียกว่าปู่จองหรือตูโบ ลาหู่ในประเทศไทยมีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยจะเห็นได้จากการที่บ้านลาหู่ทุกหลังจะมีแท่นบูชาไว้จุดเทียนขี้ผึ้งเทพยาดาผู้ที่คุ้มครองพวกเขา ลาหู่เชื่อว่าความสุขสงบในหมู่บ้าน ความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วย การเพาะปลูกล้มเหลว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีผลเนื่องมาจากเทพยาดาเป็นผู้ดลบันดาลให้เป็นไปทั้งหมด 

 

Lahu

The Lahu are believed to have originated in the Tibetan Highlands and migrated to China, Burma, Laos and Thailand centuries ago.  The more than 116,126 Lahu at the end of 2016 live in five provinces in Thailand: Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak and Kamphaengphet. 

Lahu are divided into several sub-groups. There are four main sub-groups in Thailand. 
1. Lahu Nyi or Lahu Daeng 
2. Lahu Na or Lahu Dam 
3. Lahu Shehleh or Lahu Na Muey, Lahu Phakhor, Lahu Malor
4. Lahu Shi or Lahu Bala, Lahu Bagiaw

The Lahu clan is matrilineal and monogamous. Their families are mostly nuclear. Kinship ties are not strictly important in their social organization. Political leaders gain high acceptance and respect. 

 

    


The Lahu economy relies basically upon swidden agriculture. Their cultivation method is slash and burn.  A plot of land is used for a short time and after the soil becomes exhausted, the owner looks for other places to exploit. Their staple crops are dry rice and corn.   There are also varieties of secondary crops e.g. melons, peppers, beans, yams, millet and vegetables. Animal husbandry is not of great importance.   Yet nearly every household raises pigs, fowl and cattle for  various domestic purposes such as feasts, ceremonial offerings and transport. 
 

  


In terms of religion, the Lahu are theistic animists. However they are not ancestor worshippers as are their neighbours.  When in Burma, the Lahu were considerably influenced by Buddhism and Christianity.  A number of them in Burma have been converted to Christianity. The majority in Thailand however, maintain their old beliefs.  Religious practitioners remain prominent.