ลีซู

ข้อมูลชนเผ่า ลีซู (Lisu)


ลีซู

ลีซู เป็นชาวเขาที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางต้นน้ำสาละวิน และแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกของประเทศธิเบต และต่อมาได้อพยพลงมาทางใต้เข้ามาอยู่ในมณฑลยูนานประเทศจีน และต่อมาอีกนานเท่าไรไม่ปรากฏ ลีซูก็อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศพม่า แล้วเข้าสู่ประเทศไทยในระยะต่อมา ลีซูที่เข้ามาอยู่ในไทยอพยพมาจากตอนใต้ของเมืองเชียงตุง ประเทศพม่าและแยกย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ใน 8 จังหวัด จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์  และสุโขทัย 

จำนวนประชากร 35,622 คน                   
ร้อยละ  2.47  ของจำนวนประชากรชาวเขาในประเทศไทย 

   


ระบบการปกครอง  
ลีซูไม่มีหัวหน้าเผ่า ไม่มีผู้นำสูงสุด การปกครองในระดับหมู่บ้าน ตามจารีตประเพณีดั้งเดิมของเขาคือมีคณะผู้อาวุโส หรือคนเฒ่าคนแก่ของแต่ละแซ่สกุลเป็นผู้ปกครอง แต่ปัจจุบันมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ 


ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของเผ่านี้ขึ้นอยู่กับอาชีพเกษตรกรรม  คือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวสำหรับบริโภค ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์และขาย ฝิ่นปลูกเป็นพืชเงินสด ซึ่งในอดีตลีซูปลูกกินกันทั้งหมู่บ้าน แต่ปัจจุบัน ไม่ปลูกกันแล้ว โดยมีการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ แทนฝิ่น การเลี้ยงสัตว์มีทั้งหมู ไก่เพื่อใช้ในพิธีกรรมและเป็นอาหาร  นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งของลีซู ยังมาจากการทำอุตสาหกรรมในครอบครัว เช่น การเย็บปักผ้า การทำเครื่องเงิน เป็นต้น 

   

   


ระบบความเชื่อ 
ลีซูนับถือผีเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับชาวเขาเผ่าอื่นๆ  โดยเชื่อว่าผีมีทั้ง ผีดี ผีร้าย และผีที่ต้องระมัดระวัง ได้แก่ ผีป่า ผีน้ำ ฯลฯ 

บุคคลสำคัญที่มีบทบาทสำหรับความเชื่อเหล่านี้มี 2 คน คือ 
1. หมอเมือง เปรียบเสมือนผู้นำทางศาสนา เป็นผู้ทำพิธีบูชาผีประจำหมู่บ้าน เป็นผู้รู้มีความสามารถในพิธีเกิด ตาย แต่งงาน หรือพิธีเรียกขวัญ ทำบุญสร้างศาลา ฯลฯ     
2. หมอผี ผู้ทำการติดต่อระหว่างผีกับคนโดยเฉพาะ เมื่อมีการเจ็บไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ หมอผีจะเป็นผู้ติดต่อกับผี และเป็นผู้รักษาความเจ็บไข้เหล่านั้นหมู่บ้านหนึ่งอาจมีหมอผีคนเดียว หรือหลายคนก็ได้ หมอผีลีซูเป็นได้เฉพาะผู้ชาย และมีการสืบทอดตำแหน่งไปยังบุตรชาย 

 

Lisu

Lisu, or Lisaw as called by the Thai, are  one of the tribal peoples who inhabit the mountain areas of north Thailand. According to the survey undertaken by the Tribal Research Institute in 2016, the Lisu population in Thailand was over 35,622.  Today, Lisu are dispersed  throughout  eight northern provinces; Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Mae Hong Son, Tak, Sukhothai, Kamphaengphet and Phetchabun. 

Lisu evidently originate in southern China and about 60 years ago some migrated into Thailand. They are within the Tibeto-Burman   branch of the Sino-Tibetan linguistic family.   Ethnically, they are divided into three  sub-groups: the White or Pai Lisu, the Flowery Lisu or Hua Lisu and the Black Lisu or He Lisu. However, at present only the Flowery Lisu and Black Lisu reside in Thailand. 

 

   


The Lisu tribe comprises several patrilineal clans.  The clan is important because it stands as the chief determinant of kinship relations and marriage restrictions.  In this connection, monogamy and exogamy exist through which social ties are developed to bind the society. Kinships originating in the family compound extend to the wider context of the tribal community. This is important in establishing solidarity because of the lack of a political-secular leader,  which distinguishes them from other tribes. 

Like most hill people, Lisu are heavily engaged in shifting cultivation. They grow rice, corn, and vegetables as subsistence crops and opium for cash income. Their other income is derived from such sources as the selling of domestic animals like pigs and cattle. 

Lisu have adopted many Chinese cultural influences. For example, they celebrate their New Year on the same days as the Chinese.  In regard to their religious beliefs, however, they are animists.