ข้อมูลเที่ยวชม

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้รวบรวมหลักฐาน สิ่งของเครื่องใช้ ภาพถ่าย ต่าง ๆ
ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 10 ชนเผ่า คือ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ อาข่า ถิ่น ขมุ ลั๊วะ และมลาบรี

พิพิธภัณฑ์ชั้นที่ 1

ห้องจัดแสดงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ และการพัฒนาบนพื้นที่สูง บอร์ดวิดีทัศน์หลากวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง และห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนพื้นที่สูง

          บอร์ดวิดีทัศน์จะจัดแสดงเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงซึ่งมีทั้งหมด 16 ศูนย์ ได้แก่ พิษณุโลก กาญจนบุรี เพชรบุรี เชียงราย ตาก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี ราชบุรี ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร น่าน และเชียงใหม่ นำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ตั้งการตั้งถิ่นฐาน ของชาวเขา ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น จากฝีมือของชาวเขาเช่น ผ้าทอ ชุดเครื่องแต่งกาย เป็นต้น รวมไป ถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่จะสามารถเดินทางเข้าไปสัมผัสได้

          ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฝีมือของ คนบนพื้นที่สูง จากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 ศูนย์ ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์นำมาจัดจำหน่าย เช่น ชุดเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กระเป๋า อาหาร ชา และกาแฟ เป็นต้น


 

พิพิธภัณฑ์ชั้นที่ 2

          ห้องเรียนรู้การดำรงชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า จัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของคนบนพื้ นที่สูง 10 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลีซู ลาหู่ ขมุ ลัวะ ถิ่น และมลาบรี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น โซนต่าง ๆ ดังนี้ โซนข้อมูล กล่าวถึง ประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละชนเผ่า โซนเครื่องแต่งกาย จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของชาย หญิง และชุดที่ใช้ในการประกอบ พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ชุดแต่งงาน และชุดหมอผี เป็นต้น โซนเครื่องมือเครื่องใช้จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอ บอาชีพต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า ย้อมสีผ้า ตะกร้า และอุปกรณ์ล่าสัตว์ ฯลฯ โซนเครื่องดนตรี จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ผลิตจากฝีมือ ของคนบนพื้นที่สูง ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีหลากหลายประเภท เช่น พิณ ซอ ซึง กลอง ฯลฯ


 
 
 

พิพิธภัณฑ์ชั้นที่ 3

นิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 
 

พิพิธภัณฑ์ชั้นที่ 4

 

นิทรรศการด้วยพระบารมี นำทางสู่การพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์กับการพัฒนาบนพื้นที่สูง
  • สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช
  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


Tribe Museum - Map

วัน – เวลาทำการ (Opening Hours)

วันจันทร์ – วันศุกร์
Monday - Friday
 
ช่วงเช้า (Morning) 08 : 30 – 12 : 00 น.
ช่วงบ่าย (Afternoon)    13 : 00 – 16 : 00 น.

ค่าเข้าชม (Admission Fee)

ไม่เสียค่าเข้าชม (Free admission)