เกี่ยวกับเรา

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รวบรวมวัตถุศิลป์สิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายต่างๆ ที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ วิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมชนเผ่า 10 เผ่า คือ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ อาข่า มลาบรี ถิ่น ขมุ ลัวะ ตลอดถึงจารีตประเพณี และความเชื่อ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าจนหล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนของราษฎรบนพื้นที่สูง

ข้อมูลการเที่ยวชม

วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาช่วงเช้า 08 : 30 – 12 : 00 น. | ช่วงบ่าย 13 : 00 – 16 : 00 น.

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

ข้อมูล 10 ชนเผ่า

กะเหรี่ยง

Karen

ม้ง

Hmong

เมี่ยน

Mien

ลีซู

Lisu

ลาหู่

Lahu

อาข่า

Akha

ถิ่น

H'tin

ขมุ

Khamu

ลั๊วะ

Lawa

มลาบรี

Mlabri

ปฏิทินชนเผ่า